Concurs „Limbajul iubirii și încrederii de sine” – București

concurs
0
(0)

UPDATE!

Am extras câștigătorul concursului. Premiul merge la Luciana Mariana Ghemisi. Felicitări!

Bună tuturor!

Am o veste minunată pentru voi! Mi-am propus să ofer un bilet gratuit de participare la evenimentul „Limbajul iubirii și încrederii de sine”, care va avea loc în data de 18 februarie 2020 la Hotel Internațional (Strada Cauzasi, nr. 27-25, 030801, Sector 3) București, unei persoane interesate de a accentua iubirea și încrederea interioară.

Pentru a avea ocazia de a câștiga acest premiu, sunt câteva condiții de îndeplinit, iar acestea sunt:

  1. Like Simona Igna Terapeut
  2. Postați acest link pe pagina personală: https://www.facebook.com/events/782913732228539/
  3. Etichetați în comentariu 3 persoane care considerați că sunt interesate de eveniment

* OPȚIONAL: Dați Follow contului de Instagram Parapsiholog Simona Igna (@parapsihologsimonaigna) pentru o șansă în plus la extragere. Pentru a beneficia de șansa în plus, lăsați un comentariu separat cu numele pe care l-ați folosit pentru a mă urmări pe Instagram.

Extragerea câștigătorului se va face prin CommentPicker, în data de 16 februarie 2020, iar acesta va fi anunțat pe pagina Simona Igna Terapeut și pe site-ul www.parapsihologsimonaigna.com.

Regulamentul concursului:

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1 Concursul este organizat de Simona Igna, denumit în continuare „Organizatorul”.

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, denumit în continuare „Regulamentul”, acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, cu mențiunea că modificările vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina oficială de Facebook Simona Igna Terapeut și pe profilul de Instagram Parapsiholog Simona Igna.

1.3 Organizatorul va desfășura în cadrul acestui Concurs următoarele:

– va realiza extragerea câștigătorilor prin sistemul de tragere la sorți, utilizând mecanismul CommentPicker, în data de 16.02.2020.

– se obliga să aducă la cunoștința publicului larg câștigătorii prin publicarea pe site-ul www.parapsihologsimonaigna.com și pe pagina de Facebook Simona Igna Terapeut

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 06.02.2020 – 15.02.2020. Tragerea la sorți a câștigătorilor are loc conform punctului 1.3, la data de 16.02.2020.

2.2 Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de Facebook Simona Igna Terapeut, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până la data începerii acesteia, respectiv 06.02.2020.

3.2 Nu sunt eligibili de participare la Concurs angajații agențiilor implicate și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție) care dețin funcții sau au vreun interes în societățile comerciale menționate anterior, indiferent de natura acestora.

3.3 Participarea la acest Concurs impune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Pentru a putea participa la CONCURSUL desfășurat pe pagina de Facebook Simona Igna Terapeut, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. Like Simona Igna Terapeut
  2. Postați acest link pe pagina personală: https://www.facebook.com/events/782913732228539/
  3. Etichetați în comentariu 3 persoane care considerați că sunt interesate de eveniment

* OPȚIONAL: Dați Follow contului de Instagram Parapsiholog Simona Igna (@parapsihologsimonaigna) pentru o șansă în plus la extragere. Pentru a beneficia de șansa în plus, lăsați un comentariu separat cu numele pe care l-ați folosit pentru a mă urmări pe Instagram.

4.2. Un Participant se poate înscrie la prezentul Concurs doar o singură dată.

4.3. Fiecare participant la Concurs va putea câștiga premiul în valoare de 350 de lei, care constă într-un BILET la evenimentul „Limbajul iubirii și încrederii de sine”, care va avea loc în data de 18 februarie 2020, la București.

4.4. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare nu a fost respectat în totalitate sau a existat o încercare de eludare a acestuia, acesta își rezervă dreptul de a retrage Participanților premiul obținut ca rezultat al activității lor și/sau să restricționeze participarea la Concurs până la încheierea acesteia.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI:

5.1  Premiul în valoare 350 de lei, care constă într-un BILET la evenimentul „Limbajul iubirii și încrederii de sine”, care va avea loc în data de 18 februarie 2020, la București.

5.2 Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5.3 Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor oferite în cadrul prezentului Concurs.

5.4 Ridicarea premiilor

Câștigătorul va fi anunțat pe site-ul www.parapsihologsimonaigna.com și pe pagina de Facebook Simona Igna Terapeut. Câștigătorul va putea revendica premiul după ce transmite printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Simona Igna Terapeut: Nume, Prenume, Serie și Număr Carte de Identitate.

5.5 Câștigătorul va primi doar premiul expres prevăzut în prezentul Regulament și nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantității, condițiilor și modului de acordare a premiului și nici nu se va putea acorda contravaloarea premiului în bani.

În situația în care un câștigător refuză să accepte premiul câștigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

SECȚIUNEA 6. CONDIȚII DE VALIDARE

6.1 Pentru a putea participa la acest Concurs, participanții trebuie să respecte Condițiile Secțiunii 4, în mod cumulativ.

6.2. Elementele de identificare ale câștigătorului sunt:

În faza validării:

– pentru a fi validat drept câștigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în Regulamentul al Concursului (punctul 6.1).

– să răspundă mesajului transmis de Organizator, în termen de maxim 24 de ore de la trimiterea acestuia, și să transmită: Nume , Prenume, Serie și Număr carte de identitate.

– în momentul ridicării premiilor: Câștigătorul trebuie să prezinte un act de identitate valabil și să semneze documentele de ridicare a premiului. Numele câștigătorului va fi afișat pe site-ul www.parapsihologsimonaigna.com și pe pagina de Facebook Simona Igna Terapeut după finalizarea procesului de validare și confirmare.

6.3 Un câștigător va fi invalidat în următoarele cazuri:

a) Câștigătorul nu respectă termenii și condițiile acestui Regulament;

b) Câștigătorul nu respectă condițiile de validare enumerate în Regulamentul;

c) Câștigătorul refuză premiul;

6.4 Contestații: Contestațiile cu privire la acordarea premiilor se pot face în termen de 24 de ore de la data afișării numelor câștigătorului. Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa gnsimona@yahoo.com va cuprinde in mod obligatoriu:

I. Numele, prenumele și ziua în care a participat la concurs.

II. Prezentarea motivelor pe care se întemeiază contestația.

Contestațiile se vor soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii.

SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE

7.1 Organizatorul va acorda premiul/premiile doar acelui participant care a luat parte la Concurs, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament.

7.2 Organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorilor și premiile acordate, conform art. 42 din O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

7.3 Organizatorul și celelalte entități implicate în cadrul Concursului nu își asumă răspunderea și nu vor putea fi implicate sub nici o formă în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

7.4 Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfășurare al acestuia si a perioadei valabilității acestuia vor fi anunțate public de Organizator prin afișarea Regulamentului modificat pe site-ul www.parapsihologsimonaigna.com și publicat pe pagina de Facebook Simona Igna Terapeut.

7.5 Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestui concurs.

7.6 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestui Concurs.

7.7 În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intenție de influențare a rezultatelor va avea ca rezultat eliminarea respectivului participant din cadrul Concursului.

SECȚIUNEA 8. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIILOR

8.1 Câștigătorul va beneficia de premiu la data desfășurării evenimentului „Limbajul iubirii și încrederii de sine” din București, respectiv la data de 18.02.2020.

SECȚIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

9.1 Organizatorul, în vederea desfășurării Concursului, prelucrează datele personale ale Câștigătorilor în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la ANSPDCP. Prin comunicarea datelor cu caracter personal, câștigătorii Concursului își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Companiei în vederea oferirii premiilor.

9.2 Compania garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Câștigătorilor. La cererea expresă a persoanei vizate, Compania va asigura acesteia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și normelor emise în aplicarea acesteia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, câștigătorii vor trimite pe adresa Companiei, o cerere întocmită in formă scrisă, datată și semnată.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1 Prezentul Concurs va înceta la data de 15.02.2020, la ora 23:59.

10.2 Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie unilaterală motivată a Organizatorului.

SECȚIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele litigii apărute intre Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanţele judecătorești competente din România.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord sa respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul de participare/desfășurare al acestui Concurs este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina oficială de Facebook Simona Igna Terapeut și pe site-ul www.parapsihologsimonaigna.com, la secțiunea Concurs.

12.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări sa fie făcute publice în termen de maximum 24 de ore.

12.3 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum aceasta a fost ulterior modificată și completată.

Media 0 / 5. Numărul voturilor: 0

Nu există voturi până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: